İşbu sözleşme Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu (Federasyon) Federasyon’dan hizmet alacak müşteri arasında akdedilmiştir.
Federasyon www.tvgfbf.gov.tr adresinde bildirdiği hizmetleri, ilanda bildirdiği şartlarla yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.
Federasyon herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir.
Müşteri yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri
ve İcra Daireleri yetkilidir.
Müşteri kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu bilgilerin eksik ve hatalı olmasından kaynaklı bir gecikme ya da ifa edilememe durumunda Federasyondan bir talepte bulunmayacağını ve cayma hakkını kullanamayacağı kabul ve taahhüt eder.
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Federasyon işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Federasyon için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Fedrasyondan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava
koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Federasyonun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

www.tvgfbf.gov.tr üzerinden yapılan hizmet alımına ilişkin sözleşmeler,  “ Mesafeli Sözleşmeler ” sınıfına girer ve
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ” ile “ Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ” nin hükümlerine tabidir. Satın alınan hizmete ilişkin cayma konusundaki hususlar da bu Kanun ve Yönetmeliğin kapsamında değerlendirilmelidir.

– Cayma Hakkının Kullanılması
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ‘ne göre, “Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.”

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi gerekir.

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler cayma hakkının istisnalarıdır.

[box type=”download” align=”alignleft” class=”ARGE-SmallIcon” width=””]Satış Sözleşmesi ve Cayma Koşulları[/box]